Facebook Pixel
Τα ταξίδια ξεκινάνε!!! Προετοίμασε τον εξοπλισμό σου για μέγιστη ασφάλεια στα Papastavroushops.gr

Όροι Χρήσης

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

1. Εισαγωγικά:

 •  Η ιστοσελίδα www.papastavroushops.gr περιλαμβάνει προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρει ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου. Το εν λόγω ηλεκτρονικό κατάστημα  δημιούργησε και χρησιμοποιεί η εταιρία με την επωνυμία PAPASTAVROU SHOPS, ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΣΙΑ ΟΕ, με αριθμό ΓΕΜΗ 144727801000 και ΑΦΜ 800910845 ΔΥΟ ΙΖ’ Αθηνών, που εδρεύει επι της Καλλιρόης 30, Αθήνα, 11743, Τηλέφωνο: 2109249350, email: [email protected].
 • Σας καλούμε να διαβάσετε με προσοχή πριν από την επίσκεψη και χρήση της ιστοσελίδας www.papastavroushops.gr και των υπηρεσιών μας τους κάτωθι Όρους Χρήσης και Προϋποθέσεις υπό τους οποίους επιτρέπεται η χρήση του www.papastavroushops.gr και του περιεχομένου του.
 • Αυτοί οι Όροι Χρήσης και Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας, μαζί με όλες τις πληροφορίες και τα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτούς, διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας www.papastavroushops.gr από εσάς. Η χρήση περιλαμβάνει πρόσβαση, περιήγηση ή εγγραφή για χρήση της ιστοσελίδας μας.
 • Οποιαδήποτε αγορά προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας μας και οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών μας διέπεται από τους παρόντες όρους. .
 • Η χρήση της ιστοσελίδας αποτελεί τεκμήριο ότι συμφωνείτε και αποδέχεστε αυτούς τους Όρους.
 • Μπορούμε να τροποποιήσουμε αυτούς τους Όρους κατά καιρούς. Ελέγχετε τακτικά τους παρόντες Όρους για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους όρους που ισχύουν κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα. 
 • Με την πρόσβαση, την προβολή ή την χρήση οποιονδήποτε υπηρεσιών της ιστοσελίδας, δηλώνετε ότι εγγυάστε ότι είστε πλήρως ικανός για δικαιοπραξία και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους Όρους και υπόκεισθε σε αυτούς. Σε συνάρτηση με τα ανωτέρω δηλώνετε επίσης και εγγυάστε ότι έχετε το δικαίωμα και την εξουσία να συμφωνήσετε και να δεσμευτείτε από τους παρόντες Όρους.
 • Ο επισκέπτης/ χρήστης των υπηρεσιών κατανοεί και αποδέχεται ότι η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή και να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της, με ή χωρίς προειδοποίηση, προς τους επισκέπτες/ χρήστες.
 • Εάν δεν συμφωνείτε με τους Όρους, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα.
2. Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα
 • Δεσμεύσεις: οι πληροφορίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα μας σχετικά με την περιγραφή και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων είναι πλήρεις και αληθείς με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια.
3. Περιορισμός ευθύνης
 • Ουδεμία εγγύηση μπορούμε να παράσχουμε για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που δεν έχουν την ένδειξη διαθεσιμότητας, αλλά εγγυόμαστε την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών σχετικά με την μη διαθεσιμότητά τους.
 • Η Εταιρεία ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων και για πληροφορίες που η ίδια δίνει ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του δικτυακού τόπου της. Σε κάθε πάντως, περίπτωση, η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται, αστικά ή ποινικά, για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία ή τυχόν διαφυγόντα κέρδη ή χρηματική ικανοποίηση ηθικής βλάβης του πελάτη/χρήστη, η δε ευθύνη της σε καμία περίπτωση δεν δύναται να υπερβαίνει την αξία του παραγγελθέντος προϊόντος. Ο πελάτης/χρήστης ταυτόχρονα με την κατάρτιση της σύμβασης αγοραπωλησίας ή μίσθωσης του εκάστοτε αγαθού, παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από οποιαδήποτε ζημία του τυχόν υπερβαίνει την αξία του παραγγελθέντος αγαθού, κατά τα αμέσως ανωτέρω.
 • Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν, λόγω οιουδήποτε τεχνικού σφάλματος, κατά την λειτουργία του δικτυακού τόπου. 
 • Η Εταιρεία δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
4. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
 • Σχετικά με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και του e-shop συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, σας γνωστοποιούμε ότι αυτά αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας μας.
 • Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της εταιρείας μας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
5. Περιορισμένη άδεια
Η Εταιρεία, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στους χρήστες ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση οποιουδήποτε δικαιώματος αφορά στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς:
 1. Ο χρήστης πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις πρόσβασης (ηλικία και δικαιοπρακτική ικανότητα).                                                     .
 2. Ο χρήστης πρέπει να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις του σε ό,τι αφορά τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και
 3. Η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας από τον χρήστη θα γίνεται «ως έχει». Δηλαδή απαγορεύεται στον χρήστη να τροποποιεί την Ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με οποιονδήποτε τρόπο ή να αναπαράγει ή να παρουσιάζει δημοσίως ή να διανέμει ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν. 
6. Διαφημίσεις και χορηγοί
 • Ο χρήστης γνωρίζει και είναι ενήμερος ότι στην ιστοσελίδα μπορούν να καταχωρούνται διαφημιστικά μηνύματα και μηνύματα χορηγών. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε καταγγελία σχετικά με το περιεχόμενο διαφημιστικού υλικού που υπάρχει στην ιστοσελίδα θα πρέπει να διαβιβάζεται στους άμεσους ενδιαφερόμενους, δεδομένου ότι η Εταιρεία ουδεμία σχετική ευθύνη φέρει.
7. Cookies
 • Η Εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί Cookies με σκοπό τη διευκόλυνση της λειτουργίας των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Η χρήση των cookies είναι απαραίτητη για την απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη/συνδρομητή, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως η παρούσα να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να επιτρέπουν τη συλλογή πολλαπλών επιλογών του χρήστη/συνδρομητή και την αναγνώριση χρηστών/συνδρομητών και διευκολύνουν την πρόσβασή τους στην ιστοσελίδα Επίσης συλλέγουν δεδομένα για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα Cookies για να παρέχει στους χρήστες/συνδρομητές προσωποποιημένες πληροφορίες και να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας (για λεπτομερέστερη ενημέρωσή σας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ενότητα Πολιτική για COOKIES).
8. Σύνδεσμοι στον δικτυακό τόπο www.papastavroushops.gr
 • Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Εταιρείας και η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η Εταιρεία παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον χρήστη/επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η Εταιρεία εγκρίνει ή αποδέχεται καθ` οιονδήποτε τρόπο το περιεχόμενό τους ή παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σχετικά με αυτό.
9. Ασφάλεια Προσωπικών δεδομένων. 
 • ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στον παρόντα τόπο (ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ) και ειδικότερα στους όρους 10.1, 10.2 και 10.3 που ακολουθούν γίνεται περιληπτική και ενδεικτική μόνο αναφορά στα ζητήματα που αφορούν τα προσωπικά σας δεδομένα. Για την πλήρη και αναλυτική σας ενημέρωση, παρακαλούμε να επισκεφθείτε την ενότητα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR Policy), καθώς και τις ενότητες Πολιτική για τα COOKIES.
10.1 Πολιτική απορρήτου
 • Οποιαδήποτε χρήση προσωπικών δεδομένων του χρήστη πραγματοποιείται από την Εταιρεία γίνεται πάντοτε σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία για την Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο χρήστης παρέχει στην Εταιρεία στοιχεία του προκειμένου να αγοράσει ή μισθώσει κάποια προϊόντα ή υπηρεσίες και επίσης προκειμένου η Εταιρεία να τον ενημερώνει για τις εκάστοτε προσφορές και εν γένει νέα προϊόντα και παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες. Τα στοιχεία που συλλέγονται είναι τα απολύτως απαραίτητα για την παροχή των συναφών υπηρεσιών και την εκτέλεση της αγοραπωλησίας ή εκμίσθωσης κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας, καθώς και για την ενημέρωση του χρήστη για τρέχουσες ή μελλοντικές υπηρεσίες και προϊόντα ή/και προσφορές. Η Εταιρεία  τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/συνδρομητών για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένοι στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας ή και μετά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
10.2 Απόρρητο Συναλλαγών.
 • Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και τις συναλλαγές του πελάτη/χρήστη, είναι ασφαλείς και απόρρητες.Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου).
 • Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή /μέλος είναι εμπιστευτικές και γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών και της κείμενης νομοθεσίας. 
 • Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας, για την ενημέρωσή σας για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα ή/και υπηρεσίες που προσφέρονται από το www.papastavroushops.gr, τυχόν ειδικές προσφορές του www.papastavroushops.gr και συναφείς ενέργειες, σχετιζόμενες με τα ανωτέρω. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από το www.papastavroushops.gr στέλνοντας το αίτημα σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση.
10.3 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.
 • Κατά την επίσκεψή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επίθετο επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.) κατά κανόνα για να διεκπεραιώσουμε παραγγελίες σας. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας και την εν γένει επικοινωνία μας με εσάς, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, εκτός εάν ο νόμος το επιτάσσει ή επιτρέπει. Η Εταιρεία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται ή επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Αντιθέτως, ο χρήστης μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για τον ίδιο, καθώς και τη διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορεί να τεκμηριωθεί η ύπαρξη λάθους. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία τους κωδικού πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς.
11. Όροι Αγορών:
 • Εάν αγοράσετε προϊόντα μέσω του περιεχομένου στην ιστοσελίδα ηλεκτρονικού καταστήματος ή κάνετε χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας, η αγοράς σας διέπεται από τους παρόντες όρους και τους Όρους και Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας.
 • Η παρουσίαση προς πώληση των προϊόντων και υπηρεσιών στην ιστοσελίδα μας, δεν αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο δέσμευση της επιχείρησης για την διαθεσιμότητα και την επάρκεια των προβαλλόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Η εταιρία μας εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών σχετικά με την διαθεσιμότητα ή μη των προϊόντων, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την διαθεσιμότητα τους. 
 • Με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και τη διευκόλυνση μελλοντικών σας αγορών κατά την πρώτη σας παραγγελία μπορείτε να εγγράφεστε ώς χρήστης της ιστοσελίδας, συμπληρώνοντας όλα τα προσωπικά σας στοιχεία που σας ζητούνται στην αντίστοιχη φόρμα εγγραφής. Το σύνολο των στοιχείων σας που αποστέλλετε στην εταιρεία μας το διαχειρίζεται  μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας μας και ισχύουν όσα αναφέρονται  στην Πολιτική Απορρήτου και Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που τηρεί η εταιρεία μας. Σε κάθε περίπτωση κάθε φορά που αποστέλλετε ένα αίτημα προς παραγγελία στην εταιρεία μας θα πρέπει πρώτα να έχετε αποδεχτεί τους παρόντες ‘’ Όρους’’, οι οποίοι διέπουν τις μεταξύ μας συναλλαγές στο σύνολο τους.
 • Μπορείτε να υποβάλετε την παραγγελία σας και ως μη ταυτοποιημένος χρήστης ( Επισκέπτης), χωρίς να χρειαστεί να κάνετε εγγραφή ώς μέλος της ιστοσελίδας.
 • Με σκοπό την ενημέρωση σας και την μεγαλύτερη δυνατή προστασία σας, η παραγγελία ολοκληρώνεται με τους παρακάτω τρόπους:
 1. Με την μέθοδο της αντικαταβολής. Για την επιλογή «πληρωμή με αντικαταβολή» δεν πρέπει το συνολικό ποσό της παραγγελίας σας να ξεπερνάει το ποσό των 499 €. Η συναλλαγή ολοκληρώνεται με την πληρωμή του ποσού, κατά την παράδοση της παραγγελίας σας στην εταιρία courier.
 2. Με την μέθοδο πληρωμής με κάρτα χρεωστική ή πιστωτική, με viva/ wallet, και με paypal. Στην περίπτωση αυτή συνδέεστε με τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών προκειμένου να ολοκληρωθεί η πληρωμή του συνολικού ποσού της παραγγελίας σας.
 3. Με την μέθοδο πληρωμής με τραπεζική κατάθεση. Μόλις ολοκληρώνετε την διαδικασία καταχώρησης παραγγελίας, σας αποστέλλουμε αυτοματοποιημένο email με τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί εμφανίζονται και στην σελίδα Τρόποι Πληρωμής. Σε περίπτωση επιλογής  ‘’κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό’’ της εταιρίας, η παραγγελία δεν εκτελείται μέχρι να πιστωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός της εταιρίας. 
12. Τιμολογιακή πολιτική :
 • Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα και ο χρήστης το αποδέχεται, να διαμορφώνει ελεύθερα την τιμολογιακή της πολιτική, να τροποποιεί τις αναγραφόμενες στην ιστοσελίδα τιμές και να αλλάζει ή να αποσύρει τις προσφορές οποτεδήποτε με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών της ιστοσελίδας. 
 • Οι περιγραφές, οι λεπτομέρειες και οι τιμές που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα είναι ακριβείς, ενδέχεται όμως να προκύψουν σφάλματα (λ.χ. τυπογραφικά). Εάν διαπιστώσουμε κάποιο σφάλμα στην τιμή οπουδήποτε από τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει, θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο και θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να επιβεβαιώσετε εκ νέου την παραγγελία σας ή να την ακυρώσετε. Εάν ακυρωθεί η παραγγελία σας σύμφωνα με τους Όρους μας, αλλά έχετε ήδη πληρώσει για τα προϊόντα, θα λάβετε επιστροφή του συνόλου των χρημάτων της παραγγελίας σας, σύμφωνα με τους όρους επιστροφών. 
 • Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Όλες οι τυχόν επιπλέον χρεώσεις που μπορεί να προκύψουν εμφανίζονται με σαφήνεια και περιλαμβάνονται στο «Σύνολο Παραγγελίας».
 • Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές των μεταφορικών εξόδων, σύμφωνα με την εκάστοτε ανεξάρτητη συνεργασία της με εταιρίες μεταφορών courier. Η αναγραφόμενη τιμή χρέωσης μεταφορικών εμφανίζεται ως επιπλέον έξοδο πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Αποδέχεστε την χρέωση αυτή σύμφωνα με τους Όρους της ιστοσελίδας.

NEWSLETTER